Biên tập viên khách mời:

 • Yanto Chandra – Đại học Polytechnic Hồng Kông
 • Cristiano Bellavitis – Đại học Syracuse
 • Dominic Chalmers – Trường Kinh doanh Adam Smith

Bối cảnh và Mục đích của Số đặc biệt

Web 3.0 hay Web3 – được mệnh danh là Internet Tiếp theo hoặc Internet “đọc-viết-sở hữu” – đang nhanh chóng thay đổi cảnh quan kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa của thế giới. Được xây dựng dựa trên nguyên tắc “phi tập trung”, cũng như mối quan hệ “không cần phép” và “không cần tin tưởng” giữa người dùng, người sáng tạo và chủ sở hữu, Web3 là một khái niệm rộng lớn bao gồm nhiều công nghệ, dịch vụ, hàng hóa, tài sản và cách thức tổ chức khác nhau, từ blockchain (Lumineau, Wang, & Schilke, 2020; Rawhauser et al., 2022), tiền điện tử (Chalmers et al., 2022; Schär & Berentsen, 2020), tài chính phi tập trung (DeFi) (Chen & Bellavitis, 2020; Hsieh & Vergne, 2022), trò chơi dựa trên blockchain (GameFi) (Serada, Sihvonen, & Harviainen, 2021), token không thể thay thế (NFT) (Belk, Humayun, & Brouard, 2022; Chandra, 2022; Chandra & Belk, 2022), đến tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) (Hsieh et al., 2018; Murray et al., 2021, 2022; Bellavitis, Fisch, & Momtaz, 2022).

Web3 tạo điều kiện và hình thành nên khởi nghiệp trong thế giới ảo và hơn thế nữa (Chandra & Leenders, 2012; Belk et al., 2022; Jung & Pawlowski, 2015) (ví dụ: dịch vụ tài chính ngang hàng, nghệ thuật/ trò chơi/ vé ảo, thế giới ảo để xây dựng đối tượng, vũ trụ ảo) và kích hoạt một hình thức khởi nghiệp mới mẻ, kết hợp giữa thế giới ảo và thực (ví dụ: NFT giày Nike đi kèm với giày thực tế). Các nhà phân tích ước tính rằng vào năm 2030, thị trường Web3 sẽ đạt 81,5 tỷ đô la Mỹ (Bloomberg, 2022) và dù đang trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu (và “mùa đông tiền điện tử”), các nhà đầu tư và người chơi thị trường vẫn tiếp tục tài trợ và xây dựng công nghệ Web3 một cách hứng khởi (Bloomberg, 2022; Canny, 2022; Forkast, 2022; Hsu, 2022).

Mặc dù Web3 được biết đến khoảng 14 năm – kể từ khi Bitcoin ra đời (2009) và Ethereum (2015), nhưng nghiên cứu học thuật vẫn còn non trẻ và thiếu nền tảng lý thuyết. Sự kết hợp của phi tập trung, ẩn danh, đổi mới, liên thông, không biên giới và minh bạch khiến Web 3.0 trở thành môi trường hoàn toàn khác biệt cho các công ty hoạt động (Belk et al., 2022; Chandra, 2022; Chen & Bellavitis, 2020; Hsieh et al., 2018; Lumineau et al., 2020), và điều này đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu quan trọng. Liệu Web3 có thay đổi lý thuyết khởi nghiệp của chúng ta và các lĩnh vực quản lý và tổ chức rộng lớn hơn? Chúng ta, như các học giả, có thể đóng góp gì vào cuộc tranh luận và hội thoại trong không gian Web 3.0, và làm thế nào chúng ta có thể ảnh hưởng đến chính sách và thực hành?

Trong khi Web1 có thể được coi là môi trường “chỉ viết”, Web2 là web “đọc và viết” nơi người dùng chỉ kiểm soát một phần dữ liệu của họ vì dữ liệu người dùng nằm trong tay các nền tảng tập trung (Chandra, 2022). Trong khi đó, Web3 có thể được xem là phản ứng lại với sự tập trung quyền lực và tài sản này. Người ủng hộ tuyên bố họ đang phát triển một ‘internet mới’ sử dụng các đổi mới công nghệ để loại bỏ trung gian, khôi phục quyền riêng tư cá nhân và mở rộng cơ hội kinh tế (Murray et al., 2022). Không ngạc nhiên khi điều này được nhìn nhận một cách thận trọng bởi các cơ quan tập trung như chính phủ và ngân hàng trung ương, những người lo sợ mất đi quyền lực điều phối khi họ bị lẩn tránh. Các công ty ‘công nghệ lớn’ như Facebook và Google cũng lo ngại và đang đáp trả bằng cách đầu tư số tiền lớn vào các dự án Web3 của riêng họ như một động thái phòng thủ chống lại các công ty thách thức (Lindrea, 2022).

Cuộc tranh chấp liên tục giữa các công ty Web3 và Web2 – và cả giữa các công ty và người sáng tạo cá nhân trong Web3 – (Chandra, 2022) đang nhanh chóng hình thành bản chất và tương lai của Web3. Ví dụ, các ngân hàng thương mại (ví dụ: JPMorgan Chase) và các nhân vật tổ chức xuyên quốc gia (ví dụ: Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Thế giới) đã bị buộc tội cố gắng làm mất uy tín tiền điện tử (Awosika, 2022). Ảnh hưởng của Web3 lên công chúng (ví dụ: hàng tỷ đầu tư đổ vào ngành bởi các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức) đã biến nó thành một lãnh thổ mới cho các nhà quản lý đặt “quy tắc trò chơi”

Bản tiếng Anh:

JBVI Virtual Special Issue Call for Papers

Entrepreneurship and Web3

Guest Editors:

 • Yanto Chandra – The Hong King Polytechnic University
 • Cristiano Bellavitis – Syracuse University
 • Dominic Chalmers – Adam Smith Business School

Background and Special Issue Purpose

Web 3.0 or Web3––dubbed the Next Internet or the read-write-own Internet––is rapidly changing the world’s economic, social, legal, political, and cultural landscape. Anchored around the premise of “decentralization”, as well as “permissionless” and “trustless” relationships among users, creators and owners, Web3 is a broad concept that encompasses a range of technologies, services, goods, assets and ways of organizing, from blockchain (Lumineau, Wang, & Schilke, 2020; Rawhauser et al., 2022), crypto currencies (Chalmers et al., 2022; Schär & Berentsen, 2020), decentralized finance (DeFi) (Chen & Bellavitis, 2020; Hsieh & Vergne, 2022), blockchain-based gaming (GameFi) (Serada, Sihvonen, & Harviainen, 2021), non-fungible token (NFT) (Belk, Humayun, & Brouard, 2022; Chandra, 2022; Chandra & Belk, 2022), to decentralized autonomous organization (DAO) (Hsieh et al., 2018; Murray et al., 2021, 2022; Bellavitis, Fisch, & Momtaz, 2022).

Web3 enables and shapes entrepreneurship in the virtual world and beyond (Chandra & Leenders, 2012; Belk et al., 2022; Jung & Pawlowski, 2015) (e.g., peer-to-peer financial services, virtual arts/games/tickets, virtual worlds to build objects, metaverse) and triggers a radically new form of entrepreneurship that mixes the virtual and the physical worlds (e.g., Nike shoe NFTs that come with physical shoes). Analysts estimate that by 2030 the Web3 market will reach US$81.5 Billion (Bloomberg, 2022) and despite the current global economic slowdown (and “crypto winter”), investors and market players continue to enthusiastically finance and build Web3 technologies (Bloomberg, 2022; Canny, 2022; Forkast, 2022; Hsu, 2022).

Although the so-called Web3 has been around for approximately 14 years – dating back to the birth of Bitcoin (2009) and Ethereum (2015), scholarly research is embryonic, and lacks conceptual foundations. The combination of decentralization, anonymity, innovation, interoperability, borderlessness and transparency make Web 3.0 a radically different environment for firms to operate in (Belk et al., 2022; Chandra, 2022; Chen & Bellavitis, 2020; Hsieh et al., 2018; Lumineau et al., 2020), and this raises several important research questions. Will Web3 change our theories of entrepreneurship and the fields of management and organization more broadly? What can we as scholars contribute to the debate and conversation in the Web 3.0 space, and how might we influence policy and practice?

While Web1 can be considered a write-only environment, Web2 is a “read and write” web where users have only partial control of their data as user data resides in the hand of centralized platforms (Chandra, 2022). Web3, meanwhile, can be viewed as a reaction against this concentration of wealth and power. Proponents claim they are developing a ‘new’ internet that utilizes technological innovations to disintermediate incumbents, restoring individual privacy and spreading economic opportunity (Murray et al., 2022). Unsurprisingly, this is being viewed cautiously by centralized authorities such as government and central banks, who fear losing coordination powers as they are circumvented. ‘Big tech’ firms such as Facebook and Google are equally concerned and are responding by investing significant sums in their own Web3 ventures as a defensive move against challenger firms (Lindrea, 2022).

This ongoing contestation between Web3 and Web2 firms–– and also among firms and individual creators in Web3––(Chandra, 2022) is rapidly shaping the nature and future of Web3. For example, commercial banks (e.g., JPMorgan Chase) and transnational institutional actors (e.g., Christine Lagarde of European Central Bank, World Bank) have been accused of attempting to discredit cryptocurrencies (Awosika, 2022). Web3’s impact on the public (e.g., billions of investments poured into the sector by private and institutional players) has turned it into a new terrain for regulators to set the “rules of the game” (e.g., the congressional hearing on crypto regulation in June 2022; Bellavitis, Fisch, Wiklund, 2021). Meanwhile, the affordances––the use cases––of Web3 (Chandra, 2022; Chalmers et al., 2022) continue to evolve as entrepreneurs iterate through various new ideas. As promising new applications emerge, so do various Web 3.0 “dark sides” including unethical and criminal activities (e.g., pump and dump in crypto, rug pulls and wash trading in NFTs, hacking in DAOs and of crypto wallets). Some critics even go so far as to dismiss Web 3.0 as an overhyped technology that lacks any discernable application (Waters, 2022), and a vehicle for venture capitalists to cash in on a speculative bubble (Strachan, 2022).

Web3 is thus an ideal “petri dish” to study new entrepreneurial phenomena and to potentially address current puzzles in entrepreneurship research. This special issue aims to spark a new conversation and new research agendas in entrepreneurship and to publish innovative, non-conventional papers that address issues related to theoretical questions, reshaping of entrepreneurship constructs and perspectives, possible implementation and their implications on practice and policy.

Examples of topics or themes that might be suitable for this special issue include (but not restricted to):

 • The values and culture of Web3––decentralization, anonymity, trustless, utopia/dystopia––and their influence on venturing speed, team formation, and scope.
 • External enablement of blockchain, NFT, DeFi, GameFi, and DAO for startups formation and corporate entrepreneurship.
 • Motivational drivers and psychological characteristics of entrepreneurs in the Web3 space (e.g., fear of missing out or FOMO, addiction, self-efficacy, stress, fantasy, status, flexing).
 • Opportunity seeking/discovery/creation/development in the blockchain, NFT, DeFi, GameFi and DAO ventures and how it influences resource acquisition.
 • Resource mobilization of Web3 entrepreneurs (e.g., crypto for staking, credit default swap; bricolage, crowdfunding, thrift, etc.) and its influence on entrepreneurial performance.
 • Entrepreneurial affordances as enabled by blockchain, NFT, DeFi, GameFi, and DAO.
 • Paradox and virtual twin as theories of entrepreneurship in the virtual worlds.
 • Entrepreneurial identity of NFT and DeFi market actors.
 • Gamification in NFT as a new perspective to advance entrepreneurship
 • The implication of Web3’s decentralization, permissionless and trustless premise on transaction costs in new venture formation and transaction economics.
 • The ecosystem of collaboration and competition in and among Web3 and Web2 market actors.
 • The institutional entrepreneurship in Web3 as it strives for legitimacy and its contestation against status quo.
 • The study of the networks of entrepreneurial actors in Web3 (e.g., structural holes, weak ties, network density).
 • The study of new business models and use cases associated with Web3.
 • The study of Web3 ideology.
  • The sociological analysis of Web3 entrepreneurial practices, rituals, and language.

We encourage interdisciplinary research at the intersection of entrepreneurship and organization theory, marketing, information systems, computer science, finance, psychology, anthropology, sociology, arts and design, and other disciplines. We encourage research that employs novel empirical methods and techniques not typically used in entrepreneurship research, ranging from machine learning, big data analysis, choice/lab/field/scenario-based experiments, ethnographic studies, to vignette interviews.

The special issue is open to all methodological approaches, including empirical modeling, experimental studies, qualitative research, and conceptual modeling. Research that can inform regulation and public policy as it is relevant to entrepreneurship, is also a welcome.

Special Issue Editors:

Yanto Chandra, City University of Hong Kong

Cristiano Bellavitis, Syracuse University

Dominic Chalmers, University of Glasgow

Submission Guidelines

Deadline. There is no deadline for the special issue. This is an ongoing ‘special issue’ section of JBVI. This means that submitted papers will be handled as part of the normal submission flow of the journal, but will be designated as belonging to the special issue. This special issue is NOT published in one batch but emerges over time as each contribution is published when ready. Accepted articles will be published in the first available regular issue and will simultaneously appear in a special section dedicated to the special issue. In this way, the content of the special issue can be called up at any time, and it will be continuously expanding. Papers will go through the typical review process of JBVI. Papers should be submitted through JBVI’s website: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-venturing-insights – Select ‘Web3’ in the submission portal.

Questions about the Web3 Special Issue should be directed to Yanto Chandra, ychandra@cityu.edu.hk

References

Awosika, E. (2022). How banks are trying to discredit bitcoin. Bitcoin Magazine, 6 May 2022. https://bitcoinmagazine.com/business/how-banks-try-to-discredit-bitcoin

Bellavitis, C., Fisch, C., & Wiklund, J. (2021). A comprehensive review of the global development of initial coin offerings (ICOs) and their regulation. Journal of Business Venturing Insights15, e00213.

Bellavitis, C., Fisch, C. & Momtaz, P.P. (2022) The rise of decentralized autonomous organizations (DAOs): a first empirical glimpse, Venture Capital, DOI: 10.1080/13691066.2022.2116797

Belk, R., Humayun, M., & Brouard, M. (2022). Money, possessions, and ownership in the Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets. Journal of Business Research153, 198-205.

Bloomberg (2022). Global Web 3.0 Market Size to Reach USD 81.5 Billion in 2030

https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-01/global-web-3-0-market-size-to-reach-usd-81-5-billion-in-2030-emergen-research

Chandra, Y., & Leenders, M. A. (2012). User innovation and entrepreneurship in the virtual world: A study of Second Life residents. Technovation32(7-8), 464-476.

Chandra, Y. (2022a). Non-fungible token-enabled entrepreneurship: A conceptual framework. Journal of Business Venturing Insights18, e00323.

Chandra, Y (2022b). What is the crypto industry’s public responsibility? Forkast, 26 July 2022. Downloaded from https://forkast.news/what-is-crypto-industrys-public-responsibility/

Chandra, Y., & Belk, R. (2022). Is that JPEG worth 70 million dollars? Value construction and perceptions of non-fungible tokens. SSRN working paper. 3 October 2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4235739

Chalmers, D., Fisch, C., Matthews, R., Quinn, W., & Recker, J. (2022). Beyond the bubble: Will NFTs and digital proof of ownership empower creative industry entrepreneurs? Journal of Business Venturing Insights17, e00309.

Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. Journal of Business Venturing Insights13, e00151.

Canny, W. (2022). Bank of America Says ‘Crypto Winter’ Concerns Haven’t Frozen Investor Interest. CoinDesk, 28 June 2022. https://www.coindesk.com/business/2022/06/28/bank-of-america-says-crypto-winter-concerns-havent-frozen-investor-interest/

Forkast. (2022). On the shoulders of a giant: How a huge state fund is nurturing Web3. Forkast, 10 June 2022. https://forkast.news/video-audio/temasek-state-fund-is-nurturing-web-3-0/

Hsieh, Y. Y., & Vergne, J. P. (2022). The Future of the Web? The Coordination and Early‐Stage Growth of Decentralized Platforms. Strategic Management Journal (forthcoming).

Hsieh, Y. Y., Vergne, J. P., Anderson, P., Lakhani, K., & Reitzig, M. (2018). Bitcoin and the rise of decentralized autonomous organizations. Journal of Organization Design7(1), 1-16.

Hsu, R. (2022). Build business: An outlook on the Web3 industry during the downtrend. CoinTelegraph. 9 July 2022. https://cointelegraph.com/news/build-business-an-outlook-on-the-web3-industry-during-the-downtrend

Jung, Y., & Pawlowski, S. (2015). The meaning of virtual entrepreneurship in social virtual worlds. Telematics and Informatics32(1), 193-203.

Lindrea, B. (2022). Samsung revealed as most active investor in blockchain since September. Coin Telegraph. 17 August 2022.

https://cointelegraph.com/news/google-invested-a-whopping-1-5b-into-blockchain-companies-since-september

Lumineau, F., Wang, W., & Schilke, O. (2021). Blockchain governance—A new way of organizing collaborations? Organization Science32(2), 500-521.

McKinsey & Company (2022). Value creation in the metaverse: The real business of the virtual world. June 2022 Report. https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse

Murray, A., Kuban, S., Josefy, M., & Anderson, J. (2021). Contracting in the smart era: The implications of blockchain and decentralized autonomous organizations for contracting and corporate governance. Academy of Management Perspectives35(4), 622-641.

Murray, A., Kim, D., & Combs, J. (2022). The promise of a decentralized Internet: What is web 3.0 and HOW can firms prepare?. Business Horizons (forthcoming).

Rawhouser, H., Webb, J. W., Rodrigues, J., Waldron, T. L., Kumaraswamy, A., Amankwah-Amoah, J., & Grady, A. (2022). Scaling, blockchain technology, and entrepreneurial opportunities in developing countries. Journal of Business Venturing Insights18, e00325.

Schär F. & Berentsen A. (2020, forthcoming), Bitcoin, Blockchain and Cryptoassets: A Comprehensive Introduction, MIT Press.

Serada, A., Sihvonen, T., & Harviainen, J. T. (2021). CryptoKitties and the new ludic economy: How blockchain introduces value, ownership, and scarcity in digital gaming. Games and Culture16(4), 457-480.

Strachan, M., 2022. The Pivot to Web3 Is Going to Get People Hurt, Vice. 2 June 2022. https://www.vice.com/en/article/jgmyzk/the-pivot-to-web3-is-going-to-get-people-hurt

Waters, R. (2022). Web3 is yet to take off despite the hype. Financial Times, 8 April 2022. https://www.ft.com/content/16eaf1b9-08fb-4454-a4eb-ac662cdd8590

Nguồn: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-venturing-insights/call-for-papers/entrepreneurship-and-web3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *